مسعود ولی زاده

با حضور ادوار قبل و پس از انقلاب انجمنهای اسلامی:

افطاری انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی برگزار می شود

Logoo

مسعود ولی زاده با اشاره به حضور اعضای ادوار انجمن های اسلامی و تحکیم وحدت سطح شهر مشهد در دوره های قبل از انقلاب تا دوره فعلی در این برنامه، افزود: اعضای ادوار انجمن اکثرا اعضای هیئت علمی دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد هستند و البته شهردار مشهد و برخی از اعضای شورای شهر مشهد نیز در این جمع حضور دارند.