مسیح مهاجری

ریزش روشنفکران دینی حوزوی و دانشگاهی، خسارت بزرگی است

masih

این، همان نگرانی مهمی است که امام خمینی درباره خطر تحجر و جزم اندیشی ابراز می‌کردند و همواره درباره خسارت جبران‌ناپذیر آن هشدار می‌دادند. خود امام خمینی و یاران انقلابی ایشان در حوزه و دانشگاه در رأس روشنفکران دینی زمان خود قرار داشتند و با همین ویژگی بود که توانستند رژیم منحط شاهنشاهی را ریشه کن کنند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند. برای استمرار این انقلاب، تقویت نظام جمهوری اسلامی، پیشرفت کشور ایران و سعادت ملت باید به سلطه عناصر جزم اندیش پایان داده شود و راه تخریب مسدود گردد.

دانشگاه مذاهب اسلامی،تنها یک کلمه: تهدید!

IMG13465599

گذشته از مسائل صنفی ،ضعف فعالیت های فرهنگی و نبود یک تشکل سیاسی فرهنگی ،اجنماعی و دانشجویی؛بجز بسیج ،از دغدغه های اساسی دانشجویان این دانشگاه میباشد.طوریکه مسئولان واحد سنندج بارها به ما اعلام کرده اند که انجمن اسلامی در دانشگاه مذاهب حق فعالیت ندارد.و این موضع اعضای هیئت امنا نیز میباشد.