مع

معاون‌اول نه‌مبصرکلاس است، نه‌ناظم‌مدرسه

moaven avval

چگونه است که هیچ یک از تفکرات سیاسی که بر اریکه‌ی قدرت و حاکمیت قوه مجریه حاکم شده اند نتوانسته اند از میان نیروهای همفکر و هم خط سیاسی خود اعم از معاونین رئیس جمهور و وزرا فردی را به مردم و جامعه معرفی نمایند که قابلیت، توانمندی و شایستگی‌های آنها نیاز به توضیح، تفسیر و حمایت دیگر سران سیاسی جهت موفقیت در انتخابات دوره بعدی رئیس قوه مجریه نداشته باشد.