منشور برادری

علی اشرف فتحی:

فقه پویا و پرسش «چه نیازی است به خمینی؟»

30_imam

به نظر می رسد که نگاه امام به رابطه فقه و قانون در اواخر عمر به شدت متحول شده بود و این را می توان نتیجه نگرش ایشان به نقش زمان و مکان در استنباط احکام دانست. تجربه ده ساله مدیریت کلان به او نشان داده بود که نظام آموزشی و پژوهشی رایج و حاکم حوزه، توانایی اداره جامعه را ندارد و باید طرحی نو درانداخت. البته این طرح نو باید دربرگیرنده اصول بنیادین شریعت و در عین حال قادر به اداره بشر در جهان مدرن باشد.

آيت‌الله‌ هاشم‌ هاشم‌زاده هريسي:

پویایی فقه سنتی از دیدگاه امام خمینی

hashemzadeh-1

به نظر امام خمینی فقه سنتی از نظر اصول، مبانی، اهداف و روش استنباط ذاتا پویا، تحول پذیر و قابل جری و انطباق است ولی در عین حال شمشیر دو لبه است. بستری است که هم جمود فکری، تحجر و ایستائی می‌تواند در آن نفوذ کرده و رشد پیدا کند و عامل عقب ماندگی و عقب راندگی باشد و هم میدان تعقل، آزاد اندیشی، استدلال و اجتهاد پویا است و عرصه کاوش، پویایی، توسعه، جری و انطباق است و این به عهده حوزه‌های علمیه و فقهای آگاه به زمان و آزاد اندیش است.