منع دخالت نظامیان در سیاست

توصیه اکید امام خمینی برای منع نیروهای مسلح از دخالت در سیاست:

امور سیاسی در ارتش از هروئین بدتر است!

ARTESH - IMAM (3)

وظیفه هر نظامی و هر پادگان این است که در امور سیاسی حکومت [دخالت‌] نکند؛ برای اینکه سرباز اگر وارد شد در امور سیاسی، سربازیش را از دست می‌دهد... این یک آدم سیاسی است که کلاه سربازی را غصب کرده!... سران این ارتش و همه قوای مسلح باید موظف باشند به اینکه حفظ کنند تمام ارتش را از اینکه وارد در امور سیاسی بشود. ورود در امور سیاسی همان و حیثیت ارتش از بین رفتن همان.