منوچهر آشتیانی

درباره ساده نگری روشنفکران در مواجهه با غرب

کودتای ۲۸ مرداد و جاذبه و دافعه امریکا

28 MORDAD 4

جاذبه غرب و بخصوص امریکا هنوز هم برای روشنفکران و برخی اصلاحطلبان ایرانی تمام نشده است. حتی در روز کودتا هم وقتی می خواهند از جنایات امریکا و انگلیس بنویسند، با آب رودخانه تایمز وضو می گیرند و به نیت بهبود روابط فی مابین، قلم می چرخانند. ساده نگری در مواجهه با غرب معضل اصلی اینهاست: "غرب خوبست، اما گاهی اشتباهات کوچکی می کند."