مهندس ضرغامی

حکایت ریاست مهندس ضرغامی

14-1-19-225715zarghami

حتما خاطرات خوبی از دوران ریاست مهندس دارید.