مهندس موسوی

کیهان ۷ آبان ۶۰

mir-hossein-mousavi1

روزنامه کیهان هفتم آبان ماه سال هزار و سیصد و شصت