موارد مخدر

یک مطلب کاملا علمی

1389765113782498210511815169192154229237251

یکسری چیزها ارزان شده، منتها نه همه چیزها. مثلا ممکن است گوشت و مرغ و نان و برنج ارزان نشده باشد، اما موادمخدر ارزان شده است.