موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

آخرین فرصت ارسال اثر به جشنواره فیلم «روح الله»

جشنواره فیلم "روح‌الله" با اعلام تاریخ 30 بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت ارسال اثر به این رویداد اعلام کرد، تاریخ مذکور تمدید نخواهد شد.

بعضی در آن مقطع اولویت را به مبارزه با مارکسیست‌ها و بهائیت می‌دادند، اینها امروز مدعی شده‌اند.

در سال‌های سخت مبارزه که شرایطی دشوار حاکم بود، شعار مرگ بر سلسله پهلوی و یزیدی دادن در آن فضا کار راحتی نبود. در آن مقطع به طلاب مبارز انگ کمونیستی می‌زدند، با عده‌ای سراغ بعضی آیات عظام رفتیم که مسلمان بودن آنها را تأیید کنند، آن بزرگواران با این کار جلوی تضییع کار آنان را گرفتند. بعضی در آن مقطع اولویت را مبارزه با مارکسیست‌ها و کار فرهنگی می‌دانستند، بعضی هم اولویت را به مبارزه با بهائیت می‌دادند، اینها جریان‌هایی هستند که امروز مدعی شده‌اند.

۲۱ بهمن: پیام امام به مردم برای حمایت از نیروی هوایی در برابر گارد شاهنشاهی

17309

من با آنکه هنوز دستور جهاد مقدس نداده‌ام، و نیز مایلم تا مسالمت حفظ و قضایا موافق آرای ملت و موازین قانون عمل شود لکن نمی‌توانم تحمل این وحشیگریها را بکنم؛ و اخطار می‌کنم که اگر دست از این برادرکشی برندارند و لشکر گارد به محل خودش برنگردد و از طرف مقامات ارتشی از این تعدیات جلوگیری نشود، تصمیم آخر خود را به امید خدا می‌گیرم و مسئولیت آن با متجاسرین و متجاوزین است.