موسسه دین و اقتصاد

دکتر حسن سبحانی در نشست جایگاه و نقش قوه مقننه در اقتصاد ایران:

مجلس با محدودیت‌های فراتر از قانون اساسی مواجه است

Sobhani momeni

در یکی از مجالس آنقدر بی اعتنایی به استماع تفریغ بودجه زیاد بود که رئیس ناچار شد به منظور عدم انعکاس آن وضعیت توسط خبرنگاران گزارش را قطع کند و بگوید که خبرنگاران محترم عنایت داشته باشند که اگر نمایندگان سرشان پایین است و می نویسند، به دلیل این است که آنها در حال یادداشت برداری از گزارش تفریغ بودجه هستند. با این شیوه برخورد با بودجه نمی توان انتظار داشته باشیم که در کشور تحولاتی رخ دهد.