موسسه ی الهادی

گفتگو با هادی غفاری :

غفاری:برای قذافی کف می‌زدیم اِسکاد می‌گرفتیم

ghafari

یبی رفتم. با رفیق‌دوست رفتم. از خود قذافی سلاح گرفتیم. یک جلسه‌ای بود که رفیق‌دوست کف می‌زد و قذافی می‌رقصید؛ نه اینکه برقصد. شعارگونه بود. شعارش هم یادم است. «دیمه دیمه یا ابن الخیمه...» یعنی جاوید باد فرزند خیمه. شما همیشه رهبر خواهی بود. قای قذافی خوشحال می‌شد. همان‌جا دستور داد صد تا «اسکاد بی» آوردند. یک جامبوجت دوطبقه بدون صندلی را تا خرخره پر کردیم از موشک.