میرزای شیرازی

بررسی کارنامه روحانیت در هواداری و ستیز با مشروطیت

age

مهم ترین تاثیر شیخ در جریان تدوین متمم قانون اساسی است. اصل دوم که نظارت شرعی مجتهدین بر تدوین قوانین است، به پیشنهاد وی البته با جرح و تعدیل در لایحه او، در قانون اساسی گنجانده می شود. در باب نظارت شرعی علما، میان روحانیون چه موافق مشروطه و چه مخالف مشروطه توافق وجود داشت و علمای نجف آن را تصدیق می کنند. دیگر مسئله که اکثریت روحانیت در آن وحدت نظر داشتند، استقلال محاکم شرع از محاکم عرف بود چراکه قضاوت یکی از جلوه های مهم قدرت روحانیون بود.