میرزا ملکم خان

نهضت مشروطه و روشنفکران در گفتگو با دکتر جوادی یگانه؛

درک عامه و علما از مشروطه تا زمان انقلاب مشروطه، درکی سازگار با اسلام بود

yegane

اولا عدالت خانه مفهوم قدیمی است و اختصاص به روشنفکران نداشت. دوما از خواسته های روحانیون پیدا است که مشکلی در نظم عالم نمی دیدند. هر چند فضای آن دوره، فضای ناکارآمدی مطلق بود. حکومت قاجار، به ویژه در دوران مظفرالدین شاه به شدت ناکارآمد بود. شاهی که برای درمان بیماری به خارج می رفت در حالی که پول نداشت. او برای تامین هزینه سفر کشور را به حراج گذاشت. اما از نظر روحانیون، مشکلات مثلا با انجام آن خواسته ها و عادل شدن شاه حل می شد و نیازی به بنیان تازه نمی دیدند.