میرمحمد صادقی

سخنرانی امام به مناسبت روز جهانی کارگر:

کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند

imam 11

باید این قشر فداکار پشتیبان آن قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه ان شاء الله، این کشور به خودکفایی برسد. و فکر این معنا که «ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید که «ما می‌توانیم» ... وقتی که اراده کنید برای خودکفایی، قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتان اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش.