نشریه باران

جوابیه نشریه باران دانشگاه علوم پزشکی کرمان

1371804777_521529606_1-Pictures-of-Manglacharan-news-paper-520x250

این مصداق بارز سیاه نمایی و شانتاژ خبری بر ضد تشکل ریشه دار انجمن اسلامی دانشجویان است، تشکلی که در یک و نیم سال اخیر از در دوستی وارد شده و راه خود را برای ادای دین به کشور و جامعه می پیمود. اینکه عده ای از جوفروشان گندم نما با لباس دوستی وارد شده و در سخت ترین لحظات بزرگترین ضربه ها را به دوستان خود وارد میکنند و موضوعی را که در سطح دانشگاه حل شده بود، به بیرون از دانشگاه منتقل میکنند.