نفت سر سفره های مردم

آوردن نفتالین سر بقچه های مردم

کفن پوشان

با توجه به اینکه به زودی برادران اصولگرا سلب توفیق می شوند و باید خلعت خدمت را در آورده و حداقل تا چهار سال آینده در بقچه و صندوقچه بگذارند؛ لذا از دولت محترم درخواست می شود حال که موفق به آوردن نفت بر سر سفره های مردم نشد، لااقل نفتالین را بر سر بقچه ها بیاورند تا خلعت خدمت را بید نخورد.