نه دی

نه دی؛ انسجام اجتماعی یا انتقام سیاسی؟

9 dey

نه می‌توان جمعیت حاضر در اعتراضات خیابا‌نی سال 88 را اکثریت ملت ایران دانست و نه می‌توان گفت که اکثریت جمعیت حاضر در راهپیمایی «نه دی»، مخالفان ایشان بوده‌اند. تنها اکثریت غیر قابل انکار، مردمی هستند که به رغم همه کاستی‌ها و سختی‌ها هماره پای صندوق‌های رأی و راهپیمایی‌‌های انقلابی حاضر می‌شوند و در حال حاضر نیز اراده اکثریت آنان بر تحقق دولت کنونی تعلق گرفته، نه افراطیونی که در پی مصادره «نه دی» و تمامی میراث معنوی انقلاب‌اند.