نیرو های خودسر

خود سرها بی سر نیستند

montajabnia2

چرا باید بگوییم نیروهای برهم زننده مراسمات خودسر و گاهی اوقات ناشناخته هستند. باید گفت که متاسفانه در تهران بزرگ افرادی هستند که برای این خودسری ها برنامه ریزی می کنند که مشخص هستند.این افراد،فرماندهی ،مساجد و محافل شان مشخص است و با برنامه‌ریزی و آموزش این کار ها را انجام می دهند بعید است که مقامات کشور اعم از امنیتی و انتظامی این مسئله را ندانند.