نیکولو ماکیاولی

عبدالرضا عباسی:

به راستی “هدف وسیله را توجیه می کند” جمله غلطیست!

machiavelli.preview

نتیجه پذیرش ”هدف وسیله را توجیه می کند“ پذیرش نسبیت اخلاقی است که امروزه غرب را دچار بیماری های مهلکی کرده است. یعنی پذیرفتن مطلق نبودن اخلاق یا به تعبیری دیگر عقل گرایی و نفع شخصی و گروهی به جای از خود گذشتگی و کمک و یاری. یعنی زدن و کشتن حتی به ناحق برای اهداف والا، تا“شهریار برای حکومت کردن محتاج چنین امری است“ را تعبیر کند.