هدفمندی یارانه ها

افزایش 25درصدی هزینه خانوار در سال 1392:

ثروتمندان در ایران ۵برابر فقیران یارانه می‌گیرند

yarane

یک خانوار شهری در سال 92 حدود 20میلیون‌و600هزارتومان هزینه دارد و 20میلیون‌و400هزارتومان درآمد. با این تفاسیر با تکیه بر گزارش مرکز آمار به‌طور متوسط هزینه یک خانوار شهری تنها 200هزارتومان کمتر از درآمد است. این در حالی است که آمارهای کارشناسان بیانگر شکاف و فاصله بسیار بیشتری میان هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی است.

تیم اقتصادی کابینه جدید و لیبرال های مدعی عدالت

بازگشت اقتصاددانان آفتاب پرست؟

Nan-Naft

شاید امروز که در آستانه روی کار آمدن دولت جدید هستیم، بازگشت همان اقتصاددانان بعید نباشد. 24 سال است که نسخه های اقتصاد لیبرال با اسامی مختلف همچون «دولت سازندگی»، «دولت رفاه» و «دولت عدالت» به اجرا درآمده و با توجه به همسویی آقای روحانی با آقای هاشمی و تیم کارگزاران سازندگی، جای شکی نیست که نسخه های گذشته باز هم پیاده خواهد شد.

سرمقاله روزنامه شرق به قلم دکتر حسن سبحانی

تأملی در یک تصمیم: قیمت‌ها دوبرابر می‌شود

sobhani 3

قیمت‌ها حدود دوبرابر می‌شود تا 49‌هزار‌میلیارد تومان پیشنهادی دولت تامین‌شود و از همین مبلغ تامین‌شده، فقط حدود 25‌هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی داده می‌شود که به معنای حذف چند دهک خانوار خواهد بود. در غیراین‌صورت، راهکاری جز نصف‌کردن یارانه دریافتی فعلی افراد باقی نمی‌ماند و اگر کمیسیون نظر بر آن داشته باشد که به بعضی از طبقات یارانه پرداخت نشود باید بیش از نیمی از جمعیت را از دریافت یارانه محروم و معاف کند.