هفتم تیر

راهبرد امام خمینی در برخورد با منافقان زندانی بعد از فاجعه هفت تیر

IMAM 67

دومین متن امام خمینی در این زمینه که به روشنی اوج نگرانی و خوف وی از عملکرد مسوولین دستگاه زندان را نشان می دهد؛ متنی است که او به نوعی بی اخلاقی های زندانبانان و مسوولین قضایی و انتظامی کشور را به مراتب از بدترین منکر قابل تصور در یک جامعه اسلامی می داند. او رفتارهای زیر را بدتر از نبی کشی و از سیدالشهدا کشتن بدتر و عاملان آن را بدتر از یزید توصیف می کند.