هفته نامه امید جوان

وقتی رئیس جمهور شدن ناطق نوری، قطعی بود

تصویر اولین شماره هفته‌نامه امید جوان است که در اواخر دی ماه ۱۳۷۴ درباره انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ گمانه‌زنی کرده

تصویر اولین شماره هفته‌نامه امید جوان است که در اواخر دی ماه ۱۳۷۴ درباره انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ گمانه‌زنی کرده است. جای خالی ناطق نوری این روزها واقعا احساس می‌شود.