هفته نامه حریم امام

گفتگو با محمدرضا اسماعیلی مقدم، نماینده اسبق مردم قم:

تفاسیر وارونه از ولایت فقیه و امام خمینی

imam

چه کسانی از سردمداران استحاله شده و یا خود از استحاله کنندگان مبانی اولیه و اصیل انقلابند. این ها با هر مکانیزمی به قدرت رسیده باشند آیا خود را موظف به رعایت حفظ آن اصول و متعهد به آن پیمان ها می دانند؟ (اگر سعیشان بر حذف مبانی از خاطره مردم نباشد). در این صورت آیا آن ها به خود حق نمی دهند که به جای جمهوریت دم ار حکومت مطلق و تمامیت خواه بزنند؟