هویت دینی

هادی زینلی:

مسئله حفظ هویت دینی

the_holy_quran-600x400-600x250

اگر پیشرفت های علمی نماد پیوند با اسلام باشد، برخی کشورهای اروپایی و آمریکا که از ما مدرن تر و هآی تکنولوژیک ترند، از ما دیندار ترند! اگر رسانه که بلندگوی جریان مدیریتی جامعه است، حرفی از درد مردم به میان نیاورد و پیگیر آن نشود و اینکه دغدغه بهبود زندگی افراد جامعه (و حداقل پیگیری بهبود اوضاع) توسط مردم حس نشود. پس انگشت اتهام عامه مردم به اصل این حکومت برده می شود که آن اسلام است. در صورتی که اسلام یک پوشش برای برخی بی لیاقتی های کارگزاران و مدیران بی صلاحیت می شود.