هیات ناظر بر نشریات

فعالین نشریات دانشجویی دانشگاه های سراسر کشور خطاب به روحانی :

با اقدامات غیرقانونی جریانی خاص مبارزه کنید

nashriye

مصوبات غیرقانونی محدودکننده کمیته های ناظر، آنچنان متنوع و بعضا خلاقانه است که شگفتی هر فردی را برمی انگیزد و در این میان هیچ خبری از نظارت نهادهای بالادستی (مانند شورای مرکزی ناظر بر نشریات دستگاه آموزش عالی مربوطه) نیست. هرچند در بسیاری موارد هم، مسوولین فرهنگی دانشگاه و یا کارشناسان، ترجیح می دهند منویات فراقانونی و غیرقانونی خود را بی آنکه ردی به جای بگذارند، در عمل اجرایی کنند!