وحید یامین پور

از بیعت با مجتهدین تا خدمت به منافقین!!

resized_309648_347

اتفاقا من یک دوستی اوایل انفلاب داشتم که همین حرف ها را می زد. البته او یک قدم از شما جلوتر بود چون راهکار آلترناتیو هم ارائه می داد. آنهم اینکه مراجع تقلید جای احزاب را بگیرند و مقلدان آنها همچون یک حزب از ایشان اطاعت کنند. تفاوت آراء فقهی مراجع جایگزین رقابت سیاسی احزاب بشود.