پور

درخواست روح الامینی نزد رهبرانقلاب;

پورمحمدی، اژه ای و دری نجف آبادی؛ شاهدان پرونده کهریزک در دادگاه

خواسته ما قبول مسئولیت، عذرخواهی و برکناری متهمان پرونده بود که این اتفاق نیفتاد و کار به محاکمه رسید. هر حکمی که دادگاه بدهد ما قبول می کنیم. این درخواست را نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح کردم.