پیشمرگان مسلمان کردستان

امام خمینی خطاب به پیشمرگان کرد مسلمان: کردستان مال خود شماست

imam  41

کردستان مال خود شماست. و مردم دیدند گروه‌های سیاسی با مردم چه کردند. به مردم سفارش کنید که خودشان آنها را از منطقه بیرون کنند. هم آنها و هم خود شما کمک کنید، ان شاء الله وضع درست می‌شود.