چارلز اول

رضا نساجی:

این انقلاب و آن انقلاب: طاغوت‌های‌کوچک و بزرگ

morsi

تاریخ تکرار می‌شود. این سرنوشت انقلاب‌هایی است که در آن نفس‌پرستی و گروه‌گرایی حاکم است و دین؛ زمانی ابزار سازش با ظلم حاکمیت است و زمانی ابزار حاکمیت ظلم. زمانی با حکومت وابسته به بیگانه دست سازش می‌دهد تا در قدرت سهیم شود و زمانی با بیگانه دست دوستی می‌دهد تا رقیب خود را حذف نماید.