کارگران فصلی

گزارشی از مشکلات کارگران ساختمانی در تهران

kargar 9

شهرداری تهران با راه‌اندازی مکان‌ هایی برای اجتماع کارگران فصلی وعده داده بود که با تشکیل سامانه ساماندهی کارگران فصلی، هریک از مناطق تهران دارای حداقل یک مکان برای اجتماع کارگران فصلی باشد تا کارگرانی که خواهان کار هستند به این اماکن مراجعه کنند اما در عمل این اتفاق نیفتاد. گفته شده بود شهرداری با بررسی مشکلات کارگران فصلی در حال رفع آنهاست، اما ایجاد سامانه‌یی برای ثبت نام کارگران و ذکر تخصص در آن هنوز بر شکل سنتی تجمع کارگران غلبه نکرده و منجر به حل مشکلات نشده است.