کارگران چیت سازی تهران

سخنان امام در جمع کارگران چیت سازی تهران

73_73_imam

اسلام برای همه اقشار و برای همه بندگان خدا، برای همه مستضعفین ارزش قائل است؛ برای همه کارگران و قشر کشاورزان ارزش بیشتر قائل است. کارگران و کشاورزان از اقشار با ارزشند که اسلام به آنها توجه دارد. اینها که می‌خواهند بین کارگر و کشاورز تفرقه بیندازند، مفسدین فی الارض هستند. اینها کشاورزی را نمی‌خواهند تحقق پیدا کند و کارخانه‌ها را نمی‌خواهند راه بیفتد برای اینکه اگر اینها راه بیفتد، مملکت آرامش پیدا می‌کند و دست خائنین کوتاه می‌شود.