کرد

رضا نساجی:

جنگ بر سر ایدئولوژی یا منافع مادی؟

iraq

تفاوت قومیت و مذهب، روبنای منازعه است، و زیرساختار آن منافع عینی و مادی که تروریست‌ها به دنبال احیای آن هستند. پس نباید برای شورش و جنایات آنها توجیه ایدئولوژیک - اعم از توجیه قومی یا مذهبی - تراشید و یا اینکه آنها برای رفع تبعیض و ستم می‌جنگند، بلکه آنها خود به دنبال اعمال تبعیض هستند و تا همین جای کار ستمگری را در کامل‌ترین شکل آن پیشه کرده‌اند.