کرم های فاسد انقلاب

مطالبه امام از سپاه، کمیته و دادگاه ها برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی:

حفظ حیثیت انقلاب هم بسته به شماهاست!

imam - 31

حفظ آبروی این نهضت بسته به روحانیت است، و بسته به پاسداران که پاسدار این نهضت هستند، و دادگاهها و همه نهادهایی که در خدمت این نهضت هستند، در خدمت این انقلاب هستند. اسلام الآن نظر دوخته است به ایران، ببیند که .... روی مصالح اسلامی کار می‌کنند، چه در دادگاهها، چه در کمیته‌ها و چه در پاسداران انقلاب و چه در قوای انتظامی دیگر....