کلیم صدیقی

نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی ایران

1775

کتاب "نهضت های اسلامی و انقلاب اسلامی ایران" بخشی از مجموعه مقالات و تحلیل های سیاسی دکتر کلیم صدیقی از مسائل جهان اسلام به انتخاب و ترجمۀ استاد سید هادی خسروشاهی است که در سال 75 با عنوان جلد هفتم از مجموعه حرکت های اسلامی معاصر، توسط انتشارات اطلاعات منتشر شده است.