کمپین انتخاباتی

شکوفایی شعر پارسی در کمپین های انتخاباتی!

IMG01223633

علاوه بر تاریخ که در برنامه های تلویزیونی و نیز تبلیغات رسانه ای کاندیداهای به اندازه کافی تحریف می شود، ابزار شعر هم مستمسک کمپین های انتخاباتی قرار گرفته و حداکثر بهره را از آن می برند تا کاندیدای خود را حمایت کنند. اما گاهی در میان این اقدامات خودجوش، جوشش های ادبی و هنری رخ می دهد که نمایانگر انقلابی عظیم در شعر پارسی است. گزارش ما می پردازد به چند نمونه از این جوشش های ادبی.