کمیته‌ی فیلترینگ

تغییر ترکیب کمیته به نفع رفع فیلتر

filtering

کمیته‌ی فیلترینگ طبق قانون، کمیته‌ای 13 نفره به ریاست دادستان کل کشور است که شورایی اداره می شود و حالا بیش از نیمی از آن یعنی 7 کرسی آن در اختیار یاران حسن روحانی قرار گرفته است؛ که می‌توانند با تشکیل جلسه‌ی کمیته به راحتی انتظار رای دهندگان و وعده های خود برای کاهش فیلترها و رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی را محقق کنند.