کمیته امداد امام

هیچ تیغی صندوق‏ صدقات را نمی‏برد:

قفل تحقیق از کمیته امداد باز می شود؟

komite emdad

شاید گردش مالی 30 میلیاردی تنها در طی چند روز و چرخش 500 میلیون صدقه در هر روز، انگیزه‏ ای باشد که بارها و بارها طرح تحقیق و تفحص از کمیته امداد امام خمینی (ره) که از بزرگترین نهادهای مددکاری اجتماعی ایران به شمار می‏ رود، طرح و پیگیری شود اما تاکنون به در بسته خورده است.