کنفدراسیون دانشجویان ایرانی

رضا نساجی:

نگاهی به مبارزات انقلابی دانشجویان ایرانی خارج از کشور

123123_-_Copy__4_

پس از آنکه اپوزوسیون مذهبی در ایران، به شکل فزاینده ای سلطه و نفوذ خود را در سرتاسر کشور گسترش داد، گرایشات اسلامی در میان دانشجویان خارج از کشور و به ویژه ایالات متحده نیز تقویت شد. نشریات جدیدی همچون "جهاد" و "خرداد خونین" در سال 56 منتشر شدند که دیدگاه های سازمان دانشجویان مسلمان ایرانی مستقر در ایالات متحده را منعکس می کردند.