کودتای 11 سپتامبر 1973

سالوادور آلنده: مظهر سجایای یک ملت مستضعف

alende

آنچه می خوانید، گفتگوی تلفنی آلنده در روز کودتا با ژنرالی است که از وی می خواهد تسلیم کودتا شود. همین دیالوگ لحظات آخر؛ سجایای اخلاقی یک رئیس جمهور مردمی و عدالتخواه را به بهترین شکل ممکن در برابر زشتی های دیکتاتوری وابسته نشان می دهد. سجایای اخلاقی که در واقع برخواسته از صفات ملتی رنج کشیده و انقلابی است. رئیس جمهوری که حتی زیر بمباران و در لحظات آخر مرگ هم نگران مسئولیت خود در قبال بیمارش، نگران مسئولیت خود به عنوان رئیس جمهور در برابر مردم و تاریخ است.