کودکان کار

آمارهای رسمی از برخی آسیب‌های اجتماعی

حدود ۶۰ درصد کودکان خیابان ایرانی هستند (سه میلیون نفر) که کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال ۴۵ درصد کل کودکان خیابانی را شامل می شوند، همچنین ۳۴ درصد از کودکان خیابانی در حال تحصیل هستند، ۴۰درصد ترک تحصیل کردند و ۲۴درصد از بچه ها اصلا به مدرسه نرفته اند .

حمایت از کودکان کار و زنان سالخورده و بی سرپرست

516_869

این که قانون اساسی تأکید دارد حقوق مادی و معنوی زنان را باید احیاء کرد تا از این طریق شئونات و شخصیت زن محفوظ بماند، و به واسطه این مهم، فرزندان آنان هم پرورش بایسته‌ای را تجربه کنند، عمدتاً به همین مسأله مهم و نگرانی‌های پیرامون آن برمی‌گردد.