کویت

امام خمینی در دیدار با جمعی از مردم کویت؛

ما مرهون مستمندان هستیم نه طبقه اشراف و اعیان

imam - kuwait

این نفت که باید به نفع ملت صرف بشود، این نفت را با اسم اینکه ما اسلحه می‌دهیم بردند و اسلحه‌ای که دادند اسلحه‌ای بود که برای خود امریکا و پایگاه درست کردن برای آنها در مملکت ما بود، نه اینکه اسلحه مال ماست. ما نمی‌توانیم [استفاده‌] کنیم این اسلحه‌ها را. این مال خود امریکاست در اینجا. به عنوان اینکه پول نفت را ما داریم به این اسلحه می‌دهیم، اینجا پایگاه درست کردند که در مقابل شوروی اگر یکوقت جنگی شد پایگاه داشته باشد. اینطور خیانتها اینها کردند. شاید اکثریت ملت این مطلب را نداند، خیال کند که نه اسلحه...