گورخر ابرانی

مقصر بیکاری؛ گورخر ایرانی!

IMG16432888

استاندار فارس در حالی 300 گور خر منطقه بهرام گور را در اظهاراتی عجیب و غیر کارشناسی مصیبت این استان عنوان می کند که نسل گورخر در تمام نقاط کشور به غیر از منطقه حفاظت شده بهرام گور و ذخیره گاه زیست کره توران در استان سمنان منقرض شده و گورخرهای بهرام گور فارس تنها جمعیت پویای این گونه در کشور قلمداد می شوند.