گول تیکن توغا

اشعاری از شاعران آمریکاستیز ترک

azadi amrica

یکی از مهمترین محورهای ادبیات مقاومت جهان، انتقاد از استعمار آمریکاست. آنچه می خوانید گزیده ای از اشعار شاعران آمریکاستیز ترک زبان؛ همچون مصطفی آصلان، محمود جان تکین، گول تیکن توغا، تارکان کؤکسوی است.