حسین نقاشی

میزگردی با حضور رضا نساجی و حسین نقاشی:

امام در نگاه جوانان؛ کاریزمای سیاسی یا فیلسوف عارف؟

imam 444

گروه دیگری دغدغه‌ی اسلام و انقلاب و امام دارند، اما تفاسیر سطحی و بعضاً مبتذلی از امام را شناخته و در نظر و عمل خود نهادینه کرده‌اند. در پاسخ به اینان هم باید بار دیگر به خط امام بازگشت که یک مکتب فکری مستند به صحیفه‌ی امام خمینی است. خط امام را منحصر ‌به‌ فرد و گروه خاصی‌دانستن غلط است، همچنان‌که انحصار تفسیر و عمل آن به شخص رهبر انقلاب هم غلط است.