12 فروردین 1358

پیام‌های کتبی و رادیو - تلویزیونی امام خمینی در 12 فروردین 1358:

اعلام جمهوری اسلامی ایران / ۱۲ فروردین، روز عید ملت

jomhori eslami

من به همه اقشار ملت - به تمام - عرض می‌کنم که در اسلام هیچ امتیازی بین اشخاص غنی و غیر غنی، اشخاص سفید و سیاه، اشخاص [و] گروه‌های مختلف، سنّی و شیعه، عرب و عجم، و ترک و غیر ترک - به هیچ وجه - امتیازی ندارند. قرآن کریم امتیاز را به عدالت و به تقوا دانسته است.... همه مردم علی السّواء هستند با هم و حقوق تمام اقشار به آنها داده‌ می‌شود. و همه در حقوق مساوی هستند.