15 خرداد 1342

نطق حماسی امام درباره حوادث ۱۵ خرداد

31_Untitled-2

نطق تاریخى و زندگى بخش امام که شور و شوق تازه اى در میان جامعه به وجود آورده بود، در مدتى کوتاه به چند زبان ترجمه و به نقاط مختلف جهان فرستاده شد. در همه جا، سخن از دوراندیشى‌ها، رهنمود‌ها و نطقهاى ژرف و پرمحتواى ایشان بود نیروهاى اسلامى و ملى بار دیگر، پس از سرکوبى قیام ۱۵ خرداد، در مسیر مبارزه با رژیم بسیج شدند.