57

تصویر منتشرنشده از امام در “نوفل‌لوشاتو”

484693_125

محل اقامت امام خمینی در دهکده «نوفل لو‌شاتو»