72 تن

پیام تسلیت امام به مناسبت شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن

مظلوم زیست و مظلوم مُرد و خار در چشم دشمنان اسلام بود

Beheshti (4)

گیرم که‌ شما با شهید بهشتی که مظلوم زیست و مظلوم مُرد و خار در چشم دشمنان اسلام و خصوص شما بود دشمنی سرسختانه داشتید، با بیش از هفتاد نفر بیگناه که بسیاری‌شان از بهترین خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت با دشمنان کشور و ملت بودند چه دشمنی داشتید؟ جز آنکه شما با اسم خلق از دشمنان خلق و راه صاف کنان چپاولگران شرق و غرب می‌باشید.