تک جنسیتی

ررسي دفترچه انتخاب رشته كنكور سراسري سال 92 نشان داد:

حذف رشته علوم سیاسی در دانشگاه علامه

allame uni

دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی، امسال در رشته علوم سیاسی دانشجوی کارشناسی پذیرش نکرده است. حذف رشته علوم سیاسی در این دانشگاه در حالی است که این رشته به عنوان یکی از رشته‌های بازنگری شده از سوی دانشگاه علامه در جریان اسلامی کردن علوم انسانی قرار بود با سرفصل‌های جدید از اول مهرماه در این دانشگاه و دانشگاه‌های دیگر تدریس شود.

وزیر علوم: کاهش آمار مشروطی‌ در دانشگاه‌های تک‌جنسیتی

در زمان رضا خان عده‌ای رفتند در غرب دوره دیدند و سپس برگشتند و عین آن دانشگاه‌ها را در ایران اجرا و کپی کردند و این کار دقیقا بدون توجه به مناسبات اجتماعی داخل ایران بود. پس ما دانشگاه بومی نداریم. بعد از انقلاب،درست است که اتفاقاتی افتاد و دانشگاه‌ها به سمت اسلامی شدن پیش رفتند اما ماهیت آن مخصوصا در علوم انسانی تغییر نکرد.